Hướng dẫn cách liên kết tài khoản người quản lý Google Ads của bạn với Google Analytics

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào menu công cụ và trong mục “Thiết lập”, hãy nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 3. Trong “Google Analytics“, hãy nhấp vào Chi tiết
 4. Bạn sẽ thấy danh sách thuộc tính Google Analytics mà bạn có quyền truy cập. Nhấp vào Thiết lập liên kết bên cạnh thuộc tính bạn muốn liên kết với tài khoản người quản lý Google Ads của mình.
 5. Bây giờ bạn sẽ thấy danh sách chế độ xem từ thuộc tính này mà bạn có thể liên kết. Có hai cài đặt:
  • Nhập chỉ số trang web: Chọn một chế độ xem để nhập chỉ số mức độ tương tác trang web từ đó. Mặc dù điều này là tùy chọn nhưng chúng tôi khuyên bạn nên chọn một chế độ xem sẽ được sử dụng để hiển thị chỉ số mức độ tương tác trang web trong cột báo cáo Google Analytics thuộc tất cả tài khoản được quản lý của bạn.
  • Liên kết: Liên kết nhiều chế độ xem như bạn muốn. Việc liên kết này sẽ cung cấp dữ liệu chi phí và lần nhấp trên Google Ads vào Analytics, cũng như cung cấp dữ liệu mục tiêu và giao dịch trên Analytics vào Google Ads. Bạn luôn có thể chọn một chế độ xem khác trong các tài khoản cá nhân được quản lý. Nếu tài khoản Google Ads của bạn được sử dụng bởi tài khoản người quản lý Google Ads đã liên kết với thuộc tính này, bạn cũng sẽ thấy cột hiển thị chế độ xem nào được liên kết với tài khoản người quản lý đó.
 6. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể lặp lại quy trình này cho bất kỳ thuộc tính bổ sung nào bạn muốn liên kết.

Lưu ý

Khi dữ liệu Analytics (ví dụ: mục tiêu) đã được nhập vào Google Ads, dữ liệu đó phải tuân theo điều khoản dịch vụ của Google Ads.

Chỉnh sửa hoặc xóa thuộc tính Analytics đã liên kết

Sau khi đã tạo liên kết đến một thuộc tính Analytics, bạn có thể thêm hoặc xóa chế độ xem, chỉnh sửa tùy chọn cài đặt hoặc hủy liên kết thuộc tính hoàn toàn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
 2. Nhấp vào menu công cụ và trong mục “Thiết lập”, hãy nhấp vào Tài khoản được liên kết.
 3. Trong phần “Google Analytics”, hãy nhấp vào Xem chi tiết.
 4. Bạn sẽ thấy danh sách thuộc tính Google Analytics mà bạn có quyền truy cập. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh thuộc tính bạn muốn chỉnh sửa hoặc hủy liên kết.
  • Để chỉnh sửa: Tắt liên kết đến bất kỳ chế độ xem nào bạn muốn hủy liên kết hoặc thay đổi chế độ xem nào sẽ sử dụng cho chỉ số mức độ tương tác trang web.
  • Để hủy liên kết: Nhấp vào Xóa liên kết.
 5. Nhấp vào Lưu.

Nếu bạn hủy liên kết thuộc tính được liên kết trước đó, dữ liệu từ Google Ads (chẳng hạn như số lần nhấp, số lần hiển thị, CPC, v.v.) sẽ không còn hiển thị trong báo cáo Analytics nữa. Dữ liệu phiên cho đến thời điểm bạn hủy liên kết tài khoản sẽ vẫn có sẵn. Bất kỳ phiên mới nào bắt nguồn từ lần nhấp trong các tài khoản Google Ads được liên kết này sau khi bạn đã hủy liên kết sẽ xuất hiện trong báo cáo Analytics dưới dạng “(chưa được đặt)”. Bất kỳ danh sách tiếp thị lại nào dựa trên liên kết này cũng sẽ bị đóng và bất kỳ mục tiêu hoặc giao dịch nào bạn đang nhập vào Google Ads từ Analytics sẽ ngừng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *