Setup môi trường lập trình Angular 7

I. Phần mềm yêu cầu:

 • HTML, CSS, JavaScript and Typescript
 • Editor- Visual Studio Code
 • Node
 • Npm
 • Angular CLI

II. Cài đặt môi trường

II.1 Cài đặt Visual Studio Code

 • Download visual studio code tại https://code.visualstudio.com/
 • Sau khi download về và tiến hành cài đặt bình thương như mọi phần mềm windows khác

II.2. Cài đặt NodeJS

 • Sau khi download nodeJS về, tiến hành cài đặt nó. Việc cài đặt cũng bình thường như mọi phần mềm windows khác.

Sau khi cài đặt xong, tiến hành kiểm tra việc cài đặt để đảm bảo nodeJS cài đặt đúng đắng.

Vào cmd của windows và run command:

C:\node -v

v8.11.3

C:\npm -v

6.9.0

Sau khi chạy 2 câu lệnh trên, nếu version hiển thị thì nghĩa là bạn đã cài đặt NodeJS thành công.

III. Cài đặt Angular CLI

 • Chạy lệnh sau để cài đặt Angular CLI

C:\npm install -g @angular/cli

 • Sau khi cài đặt angular/CLI kết thúc, tiến hành thử tạo và chạy dự án với Angular để đảm bảo môi trường được cài đặt thành công. Để tạo dự án mẫu angular, chạy câu lệnh sau:

C:\ng new myapp

C:\cd myapp

C:\ng serve

Màn hình trên chúng ta thấy dự án chúng ta đang start tại localhost:4200. Kiểm tra đều này trên web Browser, bằng cách mở web Browser, và enter “http:// localhost:4200”. Bạn sẽ thấy màn hình bên dưới:

Như vậy Môi trường lập trình Angular đã cài đặt thành công. Giờ bạn bắt đầu lập trình với Angular nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi.

2 thoughts on “Setup môi trường lập trình Angular 7”

 1. Pingback:Giới thiệu Angular - Auto-Solution

 2. Pingback:Rest API sử dụng Node Js Express và MySQL - Auto-Solution

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *