Giới thiệu Angular

Angular 2 hiện tại được biết như là Angular là một new front-end framework và là sự kế thừa của AngularJS. Angular là một framework Open-source giúp chúng ta xây dựng những ứng dụng single page động (SPAs). Bài viết này chúng ta sẽ giới thiệu bạn một cách ngắn gon về Angular.

I. Angular là gì?

Angular là một UI framework giúp bạn xây dựng những ứng dụng mobile, desktop web application. Nó được xây dụng dựa trên nền tảng Javascript. Bạn có thể sử dụng nó để xây dựng những ứng dụng phía client (front-end) rất ấn tượng qua việc sử dụng HTML, CSS, và Javascript.

Angular có nhiều cải tiến so với AngularJS. Nó có nhiều đổi mới do đó tạo cho chúng ta học và phát triển những ứng dụng enterprises dễ dàng. Bạn có thể xây dựng ứng dụng có khả năng mở rộng, bảo trì, testing và chuẩn hóa sử dụng Angular.

II. Bắt đầu với Angular

Chúng tôi đã tạo bài hướng dẫn tuyệt vời
Setup môi trường lập trình Angular 7 tại  http://auto-solution.online/cong-nghe-lap-trinh/angular-programming/setup-moi-truong-lap-trinh-angular-7.html

III. Những tính năng của Angular

Angular đưa vào những tính năng được đóng gói mạnh mẽ. Một vài tính năng được liệt kê sau đây:

  • Two-Way Data Binding

Đây là tính thú vị nhất của Angular. Data Binding là tự động và nhanh chóng. Những thay đổi được thực hiện ở View được cập nhật một cách tự động trong component class và ngược lại.

  • Powerful Routing Support

Angular Powerful routing engine tải trang một cách đồng bộ trên cùng một trang. Đều này cho phép chúng ta có khả năng tạo những ứng dụng Single Page.

  • Expressive HTML

Angular cho phép chúng ta sử dụng những kiến truc lập trình như điều kiện if, vòng lặp for, etc.. để biểu diển cũng như điều khiển những tráng HTML.

  • Modular by Design

Angular follow theo Modular design. Do đó bạn có thể tạo những Angular module để quản lý và tổ chức code base của mình tốt hơn.

  • Built in Back End Support

Angular đã xây dựng hỗ trợ để communicate với các back-end server và thực thi bất kỳ business logic hay lấy data.

  • Active Community

Angular được hỗ trợ bởi Google Và có cộng đồng supporter rất tốt và năng động. Điều này tạo ra nhiều sự khác biệt khi những yêu cầu của chúng ta được giải quyết một cách nhanh chóng.

Angular đã thay đổi hầu như hoàn toàn so với AngularJS. Nó được thiết kế lại hoàn toàn. Có nhiều khái niệm về angularJS đã thay đổi trong Angular.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *