Rest API sử dụng Node Js Express và MySQL

I. RESTful API trong Node.js, Express và MySQL Một RESTful (Representational State Transfer) API là một application program interface (API) sử dụng những HTTP requests để GET, POST, PUT và DELETE data. Nếu bạn muốn tương tác với một service, hầu hết bạn sử dụng một API. Node.js là một open source server tốt nhấtRead more about Rest API sử dụng Node Js Express và MySQL[…]

Deploy Express.Js website lên VPS Server với Nginx, PM2 và Ubuntu

I. Chuẩn bị Bạn cần chuẩn bị những thứ sau: VPS chạy Ubuntu 18.04 được cài đặt và truy cập với quyền root Putty hoặc SSH client Dummy Node.js + Express.js server (Tôi sử dụng cái này) Optional: domain với DNS records được trỏ tới VPS II. Tạo mới một User Chúng ta muốn tạoRead more about Deploy Express.Js website lên VPS Server với Nginx, PM2 và Ubuntu[…]

Lập trình Angular cho người mới bắt đầu

Chào mừng bạn đến với bộ hướng dẫn angular 2+. Hướng dẫn này cover tất cả version của Angular từ Angular 2, Angular 4, Angular 5, Angular 6, Angular 7 và Angular 8. Chúng ta đã tạo một một hướng dẫn  từng bước cho người mới bắt đâu học tất cả các features của Angular.Read more about Lập trình Angular cho người mới bắt đầu[…]

Setup môi trường lập trình Angular 7

I. Phần mềm yêu cầu: HTML, CSS, JavaScript and Typescript Editor- Visual Studio Code Node Npm Angular CLI II. Cài đặt môi trường II.1 Cài đặt Visual Studio Code Download visual studio code tại https://code.visualstudio.com/ Sau khi download về và tiến hành cài đặt bình thương như mọi phần mềm windows khác II.2. Cài đặtRead more about Setup môi trường lập trình Angular 7[…]